எதெற்கெடுத்தாலும் அவசரப்படுகிறீர்களா? யாரிடத்திலும் சண்டைக்கும் போவீர்களா? அடிக்கடி பொறுமை இழந்து விடுவீர்களா? சின்ன விசயங்களுக்கெல்லாம் கோபம் கொள்வீர்களா? அப்படியென்றால் நீங்கள் இறுக்கமான மனிதர்.

Continue Reading »