போர்வைகள்

75.00

Description

உனக்கு இந்தக் கடிதம் எழுதுவதால் ஒரு பயனும் விளையப்போவதில்லை என்று தெரிந்தே எழுதுகிறேன். இருந்தாலும் என்னுடைய இந்த ஓராண்டு கால வாழ்க்கையை உன்னோடு பகிர்ந்து கொண்டால் நான் போவதற்கு முன் கொஞ்சம் மனச்சுமையாவது குறையும் என்பதாலேயே இதை எழுதுகிறேன்.
சில நிகழ்ச்சிகள் இல்லாமையால் நடக்கின்றன. பல நிகழ்ச்சிகள் இருப்பதால் நடக்கின்றன. என்ன செய்வது இந்த சமுதாயத்தில் வாழ்ந்து தானே ஆக வேண்டும். முடியாதவர்கள் தீமைக்கு இனங்கிப் போகிறார்கள். முடிந்தவர்கள் போராடிப் பார்த்து முடியாத கட்டத்தில் இனங்கிப் போகிறார்கள். சிலர் இனங்கிப் போகவே முடியாமல் தங்களைத் தாங்களே அழித்துக் கொள்கிறார்கள் அல்லது அழிக்கப்படுகிறார்கள்.

36 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் நீங்கள் ஆட்டு மந்தைகள் போல் இருக்கிறீர்கள். நம்மை நாம் உணர வேண்டாமா? தன்னம்பிக்கையோடு செயல்பட வேண்டாமா? என்று மக்களைப் பார்த்துக் கேட்கும் வேறுபட்ட இளைய குரல்கள், போர்வைகளில் ஏன் இப்படிப் புதைந்து கிடக்கிறாய்? விழித்து எழுந்தால் விலங்குகளே நொறுங்கிவிடும் என்று கூவி அழைத்த மொழிகளின் பழைய நினைவுகள் அவன் வாழ்வில் பசுமையாக இருந்தன. தன் சோர்வையும், சோகத்தையும் தனித்துக் கொள்ள அவன்தன் கல்லூரி வாழ்க்கையை நினைத்துக் கொள்ளும்போதெல்லாம் சிறைக்கும் வெளியில் அவனது எண்ணப் பறவைகள் சிறகடித்துப் பறக்கும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “போர்வைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *