சேரமான் காதலி

275.00

Description

கவினரின் கதைகளிலே சொக்கி போய் இருக்கிறோம் . அவரது கட்டுரைகளிலே கர்வங் கொண்டு இருக்கிறோம் . அவரது கதைகள் நம்மை கண் கலங்க வைதிருக் கின்றன.அவரது சமுக நாவல்கள் நம் சிந்தைக்கு விருந்தாகவும் சீர்திருத்த வாளாகவும் விளங்கி இருக் கின்றன. இவை அத்தைனையும் ஒன்று சேர்ந்தால் எப்படி இருக்கும் ……… அது” சேரமான் காதலி ” நாவல் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் .

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சேரமான் காதலி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *