நீலவானக் குழம்பைக் குடித்தொரு
கோலவெறி கொள்ளுவேன்! – மணி
போலுமீன் களாகும் அந்தவர்ணப்
பூக்கள் அள்ளுவேன்! – அட

Continue Reading »