‘தன்னம்பிக்கை’ இதழின் தாய்
டாக்டர் இல. செ. கந்தசாமி அவர்கள்
ஏப்ரல் 6, 1992 அன்று முற்பகல்
இயற்கை எய்தினார் என்பதை
ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் தெரிவிக்கின்றோம்

– ஆசிரியர் குழு

நதிகளை தேசிய உடமையாக்குவோம்
Let us nationalize the rivers

கங்கை – காவிரி – குமரியை இணைப்போம்
Let us Link Ganga – Kauveri – Kumari