Home » Articles » சிந்தனைத் துளி

 
சிந்தனைத் துளி


admin
Author:

“சிலருடைய முன்னேற்றங்களை மட்டுமே நீங்கள் பார்த்து வியப்படைகின்றீர்கள். ஆனால் நீங்கள் சுகமாகத் தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது, அவர்கள் மிகவும் கடினமாக உழைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். என்பதை நீங்கள் இன்னும் அறியவில்லை.”
-லாங்பெலோ

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment