நிகழ்காலத்தின்
உயிருள்ள அவமானங்களை
மனத் தாழிக்குள்
புதைத்து வை!

Continue Reading »